< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1500- 1600-tallet

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

Fra viser om de danskes og Danmarks nederlag Ditmarsken (omkr. 1500)
Christiern Pedersen: Fortale til Jærtegnspostillen - om forkyndelse på dansk (1515)
Christiern Pedersen: Om rygter blandt danskere om Niels Ebbesens død (omkr.1515)
Vise om Christian d.2 i Sverige - Fordi vunde de danske Sverige med ære (omkr. 1520)
Christian d. 2: Til sin kammersven - skriv dansk!
Poul Helgesen: Fortale til En kristen fyrstes undervisning - tro og kærlighed til konge og fædreland (1522)
Rigsrådets klageskrift til Christian II med krav om stop for den hollandske indvandring (1522)
Gustav Vasa: Proklamering over for befolkningen i Skånelandene - I er svenske! (1523)
Tilføjelse til Rimkrøniken: Om de danskes krigsduelighed og troskab (1533)
Poul Helgesen: Formaning - vi er danske folk, ét kød og blod og i mange stykker af ens af sæder og vilkår (1534)
Christiern Pedersen: Efterskrift til den danske oversættelse af Karl Magnus Krønike - ret dansk som meningmand og de unge kan forstå (1534)
Christiern Pedersen: Kong Holger Danskes Krønike (1534) - under forberedelse
Peder Palladius: Om anvendelse af dansk kirkesprog (omkr.1541)
Fra vise om prinsesse Annas bryllup - om at rejse til fremmed land og forlade de danske (omkr. 1548)
Kalkmaleri fra Skævinge Kirke: Holger Danske (omkr. 1550)
Johan Friis: Om den svenske historieskriver Olavs Magnus og hans smædebog mod danske mænd og den danske nation (1562)
Fra vise om Arild Axelsen Urup - oprigtig og tro mod sit fædreland, Danmark (omkr. 1564)
Niels Hemmingsen: Om Herluf Trolle og herremændenes pligt til at beskytte det fædrene rige (1565)
Hans Albertsøn: Bøn mod store landeplager - Måtte Danmarks rige komme på fode (1566)
Anders Sørensen Vedel: Om kærlighed til det fædrene land og den danske Saxo-oversættelse - en fortælling om de gamle danske mænds ærlige manddommelige gerninger (1575)
Anders Sørensen Vedel: Fædreland og pligt - Hver elsker af naturen sit fædreland (1581)
Hieronymus Justesen Ranch: Om prins Christian d. 4.s hyldning - Guds støtte til fædrelandet Danmark, den danske nation (1584)

Uddrag af gengivelser af middelalderfolkeviser:

- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Svend Felding - en dansk ridder og pilgrim i udlandet (omkr. 1580/1591/omkr. 1650)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Svend Felding og dronning Jutte - danske helte og deres troskab (omkr. 1580/1591/ omkr. 1610)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Kong Diderik og Holger Danske - danske helte og tyske skurke (omkr. 1580/1591)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Holger Danske og Burmand (omkr. 1580)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Kong Valdemar fangen - om den danske glæde ved kongens frigivelse (omkr. 1580/1610)
- Fra gengivelser af folkevisen om Kong Hans' bryllup - Under det vajende Dannebrog (omkr. 1550/1591/1610)
- Fra gengivelse af middelalderfolkevisen Kong Birger og hans brødre - Sveriges krig mod Danmark en usand sag (omkr. 1620)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Niels Ebbesen - en dansk helt, der forsvarer fædrelandet (omkr. 1580/omkr. 1590/1591/omkr. 1600)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Drabet på Erik Glipping og Marsk Stig - Al Danmark stander i våde (omkr. 1580/1591)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Kong Sverker den Unge - Frem da red de ædelige danske (omkr. 1580/1591)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Dronning Dagmar og Junker Strange - Dagmar, Danmark til glæde (omkr. 1580/1591)
- Fra gengivelse af middelalderfolkevisen Ridder Stigs fald - en tro dansk ridder (omkr. 1580)
- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen Dansk Kongetal - mindet om de ædle danske konger (1591/omkr. 1610)

- Fra gengivelser af middelalderfolkevisen om Dronning Margrethe - Forsvarer af Danmarks ære og frihed (omkr. 1580/1591/1610/omkr. 1620/1690´erne)

 

Anders Sørensen Vedel: Fortale til Folkevisebogen - de gamle dyder, det herlige danske sprog og de elskede konger (1591)
Anders Sørensen Vedel: Fra andre danske folkeviser og sange - om ædle danske riddere, frøkner, mænd og bønder (1591)
Anders Sørensen Vedel: Om Holger Danske og Stærk Diderik - et vidnesbyrd om et frit Danmark (1591)
Anders Sørensen Vedel: Om Niels Ebbesen - en ærlig dansk helt (1591)
Jon Jensen Kolding: En ny Danmarksbeskrivelse (1594)
Tycho Brahe: Danmark, hvad har jeg forbrudt? (1597)
C. C. Lyschander: Om Steen Rosensparre under den nordiske syvårskrig - han stod som en mur og dansker mand (1602)
Arild Huitfeldt: Om Niels Ebbesen - forsvarer af det almindelige bedste og sit fædreland (1603)
C. C. Lyschander: Om de danske ekspeditioner til Grønland 1605-07 - de gode danske mænd (1608)
Vise om Tyge Krabbe i Skåne 1510 - de danskes forsvar for konge og land (omkr. 1610)
Rigsrådets påmindelse om kongens forpligtelser overfor danske indfødte undersåtter (1611)
Anders Arrebo: Sørgedigt over dronning Anna Kathrine - O Danmark i den flor du sad (1612)
Fra vise om herredagen 1613 - Kongens raske helte og forræderen (omkr. 1619)
C. C. Lyschander: Om historiens betydning for et rige (1622)
C. C. Lyschander: Tarvelighed - De gamle danskes beskedenhed (1623)
Ole Worm: Om en hjemlig historieskrivning løsrevet fra den antikke tradition (1633)
Hans Mikkelsen Ravn: Om naturlig selvhævdelse af vort danske sprog (1644)
Peder Winstrup: af Den Danske Hornblæser - Danmark har ej behov for forøgelse eller forbedring (1644)
Jesper Brochmand: Fremmede og embedsposter - Sød er fødelandets jord, hustru, børn og slægtninge (1649)
Rigsrådets indstilling vedr. prins Christians opdragelse og de indfødtes naturlige omsorg for fædrelandet (1650)
Arild Huitfeldt: Om kong Hans' danske sædvaner (1650-52)
J. Lauridsen Wolf: Om de danske konger og dronninger på Malmø rådhus (1654)
J. Lauridsen Wolf: Om det dansk-nordiske ærkebispedømmes oprettelse (1654)
J. Lauridsen Wolf: Om ærkebiskop Esger Juels udvælgelse af en særskilt kirke til Lunds tyske borgere (1654)
J. Lauridsen Wolf: Om svenskernes massakre på danskere i Varbjerg (1654)
J. Lauridsen Wolf: Om Valdemar Atterdags genrejsning af Danmarks rige - Fædrelandets befrier (1654)
Anders Bording: Hyldestdigt til prins Christian - Vi danske mænd må takke (1655)
Arent Berntsen: Danmarksbeskrivelse - Danskernes karaktertræk (1656)
Gunde Rosenkrantz: Om det danske folks pligter over for fædrelandet (1657)
Anonym: Spottedigt om den danske adel og dens svigt af fædrelandet (1657)
Henrik Gerner: Om naturlig fædrelandskærlighed (1659)
Søren Poulsen Gotlænder Judichær: Klagedigt over den svenske besættelse af landet - Ak du ædle danske land (1659)
Christen Skeel: Formaning til kongen om fremmede - Hævdelse af den danske nation og danskeres forret (1659)
Trykt beretning om stormen på København - Folket ofrede alt for fædrelandet (1659)
Anders Matthiesen Hiørring: Om København belejring - Danskmandens redelighed (1660) Yderligere under forberedelse
Jacob Andersen Scheffer: Vise om sejren ved Nyborg 1659 - De danskes mandige sejr (1660)
Anders Bording: Hyldestdigt til Frederik d.3. - Danske mænd hylder landets fader (1660)
Hanved menigheds klage over indførelsen af tysk som kirkesprog - Lad os blive trøstede på vort danske sprog (1661)
Svend Povlsen (Gøngehøvdingen): Brev til Frederik III vedr. svenskernes henrettelse af en dansk friskytte  - Ærlige og redelige danske mænd, tro indtil døden med liv og blod (1661)
Henrik Gerner: Om ansættelse af fremmede mod fædrelandet vel (1662)
Peder Syv: Om modermålets vigtighed - Vort fædrelands sprog (1663)
Anders Bording: Om landsforræderen Corfitz Ulfeldt – Alle ærlige danske hjerters afsky (1663)
Anders Bording: Om sig selv og sin danske digtekunst (1663)
Peder Juul: Om Københavns belejring - Jeg end ville til min død for faderlandet stride (1665) samt senere tilføjelse hertil af Poul Rogert.
Grams Herreds tingbog om dansk-tysk konflikt (1667)
Søren Poulsen Gotlænder Judichær: Om agtelse for modersmålet og om at kunne kalde sig dansk (1668)
Villum Lange: Om de almindelige danskeres ret (1670)
Jens Steen Sehested: Troskabserklæring og om at leve for fædrelandet (1671)
Jens Steen Sehested: Pigernes dyd- og laster-spejl - Om danske piger og fransk mode (1671)
Thomas Kingo: Hyldestdigt til den nyligt salvede Christian d. 5. - O Danmarks dejlige dag (1671)
Henrik Gerner: Hyldestdigt til den nyligt salvede Christian d. 5. - Nu vil Danmark sig glæde (1671)
Thomas Kingo: Kronborgs korte beskrivelse - Hvad sejr danske mænd i gamle tider vandt (1672)
Jørgen Mohr: Om indfødtes kærlighed til fædrelandet og sproget (1672)
Thomas Kingo: Hyldestdigt til Peter Griffenfeld - Du, vor Danmarks ros (1673)
Thomas Kingo: Til Christian d.5 om salmer på dansk og den danske ånd (1674)
Thomas Kingo: Samsøs korte beskrivelse - Hyldest til det danske land, historien og folket (1675)
Thomas Kingo: Om Christian d.5's erobring af Wismar 1675 samt hyldest til den danske bondesoldat (1676)
Christian d.5: Offentlig kundgørelse vedr. indbyggerne i Skåne og frihed fra svenskerne (1676)
Skånske bondefriskytters begrundelse for ansøgning om kongens støtte - Kamp for fædreland og konge (1676)
Bondeleder Johan Johansen Hollænder: Om stemningen blandt bønderne i Blekinge - Kamp mod alle svenskere (1676)
Admiral von Tromp: Om stemningen i Ysted - Tilbage til Danmark (1676)
Provst Hans Jakobsen Beverlin: Om sympatierne i Skåne efter slaget ved Lund - Landet er endnu dansk (1676)
Kongelig fuldmagt til skånske friskytter - Tro danske undersåtter kan forfølge svensksindede (1677)
Anders Bording: Danske Mercurius om kampene ved Løddes å / Lund 1676 - Den ærlige danske soldat og danerkongen (1677)
Jacob Worm: Klagedigt over slaget ved Lund (1678)
Friskyttekaptajn Niels Tommeson Tideman: Trusselsbrev til den svenske kommandant i Engelholm - Vi kæmper så længe vi endnu har dansk blod i vort liv (1678)
Karl d. 11: Proklamation vedr. forsvenskningsprocessen i Skåne - Udryddelse af danskheden i Skåne (1678)
Fordrevne skånske friskytter, tro mod konge og fædreland, anmoder om kongelig bistand (1679)
Henrik Gerner: Om besættelse af embedsposter forbeholdt danske (1678-79)
Henrik Gerner: Det store slag ved Lund - Her ligger danske mænd som vældig kunne fægte (1681)
Thomas Kingo: Til Charlotte Amalie om værdsættelsen af det danske sprog (1681)
Svensk provsts anmærkning om skånske menigheder - Utidig kærlighed til det danske sprog (1682)
Klagedigt over forsvenskningen af den skånske kirke (1682)
Henrik Gerner: Om fødestavn (1685)
Vægtervers (1686)
Peder Syv: Ordsprog om folk og lande (1680´erne)
Laurids O. Kock: Danmark dejligst i vang og vænge - Om Thyra Danebod (omkr. 1690)
Iver Brinck og William King: Modskrift til Robert Molesworth Danmarksbeskrivelse - Om de frie og stolte danskere (1694)
Thomas Kingo: Gravskrift over Niels Juel - En mand af gammel dyd og dansk oprigtighed (1697)
Af majvise fra Ribe (1600-tallet)
 

 

Illustrationer:

Øverst: Dansk krigsskib af Rudolf van Deventer (1585)

Nederst: Marstrands erobring 23. juli 1677 af Claus á Møinichen (1686-88)

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg