Anders Sørensen Vedel

(1542-1616)

Præst og historieskriver. Efter endt universitetsuddannelse 1561 hovmester for den unge Tyge Brahe på udenlandsrejse. Yderligere studier i udlandet til 1566. Slotspræst i København 1568. Støttedes i sit litterære arbejde af tidens kulturelt interesserede adel. Fik 1573 tildelt indtægterne af et kannikedømme i Ribe for at kunne arbejde på en fordanskning af Saxo. 1575 udkom Den danske krønike, en folkelig omskrivning af Saxo, der fik stor udbredelse. Efter opfordring fra kansler Johann Friis, rigshofmester Peder Oxe og kansler Niels Kaas skulle den efterfølges af Vedels selvstændige fortsættelse. Vedel flyttede til Ribe og fik overdraget historiografprælaturet efter svigerfaderen Hans Svanning, men manglende evne til begrænsning og spredte studier inden for andre emner udsatte indsamlingen af materiale og dermed stadig værkets udarbejdelse. Indsamlede på rejser 1586 og 1588-90 materiale til værket, men oprettede også eget bogtrykkeri og udgav 1591 i stedet (om end på opfordring af Frederik d.2s dronning Sophie) Et hundrede udvalgte viser om konger, kæmper og andre (”Hundredvisebogen”) - den første trykte udgave af folkeviserne, der alene frem til 1671 optryktes syv gange og blev forøget med endnu hundrede viser af Peder Syv 1695. Da Vedel 1594 udover et par spredte optegnelser kun havde fuldført sin historiske fremstilling fra Knud. d. 6 til dronning Margrethe, udnævnte den utålmodige regering Niels Krag til historiograf. Vedel måtte nedlægge sit embede og aflevere sine optegnelser og notater. Kun nogle få brudstykker af hans værk, deriblandt fortalen, var blevet færdig. Vedels produktion, der vidner om stærk nationalfølelse, stor lærdom og sproglig begavelse, har dog bevaret hans ry som en ”renæssancens Grundtvig”. Berømt er ligeledes hans kraftige mindetale over Frederik d.2. (hyldestdigte og ligprædikener udg. 1588). Udarbejdede udover en rimet pavekrønike (Antichristus Romanus (1571) endvidere flere religiøse skrifter og oversættelser, optegnelser vedr. syvårskrigen 1563-70 samt De scribentia historia Danica (1578, det første historiografiske program i Danmark), Om den danske krønike at beskrive (1581) og Tragica (udg. 1657).

 

Læs endvidere:

Anders Sørensen Vedel - en dansk mands liv og værk i hovedtræk

Om Anders Sørensen Vedel og folkeviserne [Læs mere her]

 


Tekster af A. S. Vedel:

Anders Sørensen Vedel: Om kærlighed til det fædrene land og den danske Saxo-oversættelse - en fortælling om de gamle danske mænds ærlige manddommelige gerninger (1575)
Anders Sørensen Vedel: Fædreland og pligt - Hver elsker af naturen sit fædreland (1581)
Anders Sørensen Vedel: Fortale til Folkevisebogen - de gamle dyder, det herlige danske sprog og de elskede konger (1591)
Anders Sørensen Vedel: Fra andre danske folkeviser og sange - om ædle danske riddere, frøkner, mænd og bønder (1591)
Anders Sørensen Vedel: Om Holger Danske og Stærk Diderik - et vidnesbyrd om et frit Danmark (1591)
- deusuden kan adskillige af Vedels gengivelser af middelalderviser findes i kildearkivet Skræp
 
Nomos modtager gerne materiale og relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg