Rasmus Nyerup (1759-1829) - Fra almuens åndsliv

Litteraturhistoriker. Skønt af fynsk bondestand tog han både filologisk og teologisk eksamen. Elev af P. F. Suhm, hvis bogsamling han først blev ansat ved, fra 1778 ansat ved Det Kongelige Bibliotek, fra 1796 ved Universitetsbiblioteket (leder af dette fra 1803), 1796 professor i litteraturhistorie. Var 1807-16 sekretær i den kgl. Kommission for Oldsagers bevaring, der dannede grundlaget for Nationalmuseet, som Nyerup gav stødet til oprettelsen af. Medstifter af Efterslægt- selskabet og det skandinaviske Litteraturselskab.

Allerede i 1784 udgav Nyerup et tillægsbind til Bertel Christian Sandvigs folkevisebog. Det blev også ham, der sammen med H. W. F. Abrahamson og K. L. Rahbek besørgede den store udgave af Udvalgte danske Viser fra Middelalderen I-V, der udkom 1812-14. Arbejdet var blevet påbegyndt af Abrahamson, der imidlertid gik bort samme år, som første bind udkom. Derefter var det især Nyerup, der var ansvarlig for værkets færdiggørelse, og det var ham, der var mellemmand med udenlandske interesserede såsom Artur Afzelius og Wilhelm Grimm. Han tilbageviste historikeren Hans Grams påstand om, at de danske folkeviser stammer fra Tyskland.
 
I 1809-10 udkom to prøvetryk af viserne om "Axel og Valborg" og "Aage og Else" ved henholdsvis Nyerup og Rahbek. Hensigten var at skaffe melodier til værket, da man kun havde enkelte gamle optegnelser. Der indkom også en del, men de fleste af disse nye optegnelser gemte Nyerup til det supplerende Udvalg af danske Viser fra Midten af det 16. Aarh. til henimod Midten af det 18. Aarh. I-II, som han i 1821 udsendte sammen med Poul E. Rasmussen, Danevirkevisens tonedigter. Hovedudgaven kom derimod ikke til at indeholde viser, der var yngre end det 15. århundrede, og grundlaget var Vedels og Syvs viser samt Tragica og enkelte middelalderlige folkevisehåndskrifter. Teksterne blev frit behandlet efter engelsk og tysk forbillede, der fulgte den romantiske, poetiske opfattelse, og har ingen videnskabelig værdi. Værket fik imidlertid enorm betydning for den danske guldalderdigtning, der hentede talrige motiver derfra.

Nyerup udgav desuden Peder Syvs og Peder Laales ordsprog og sammen med Rasmus Rask en dansk oversættelse af Snorres Edda. Han var en flittig skribent, der skrev artikler og afhandlinger om almuens åndsliv, som han var fortrolig med fra barndommen. I 1816 udgav han Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge, en kyndig bibliografisk vejledning til almuens gamle folkebøger såsom Holger Danske, Fortunatus og Cyprianus. Af hans talrige litterære skrifter kan yderligere nævnes Skandinavisk Museum fra 1802, der imødegik Chr. Fr. Rühs opfattelse af den nordiske gudelære og skjaldedigtning som havende kristne, angelsaksiske rødder, og det særdeles fortjenstfulde værk Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tid I-IV (1802-06), den tids Trap Danmark. Nyerup var en udpræget rationalist med oplysning, frihed og borgerdyd som idealer og en utrættelig arbejder og åben skikkelse. Erindringerne er præget af hans milde, fordringsløse sind. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

 


 

Udgivelser (udvalgte):

  • Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tid I-IV. Kbh. 1802-06. 

  • Peder Syvs kjernefulde Ordsprog, udsøgte og ordnede. Kbh. 1807. XC + 259 s.

  • Udvalgte danske Viser fra Middelalderen. I-V. Efter A.S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger udgivne af Abrahamson, Nyerup og Rahbek. Kbh. 1812-14.

  • Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder. Beskreven af Rasmus Nyerup. Kbh. 1816. 313 s.

  • Peder Lolles Samling af danske og latinske Ordsprog. Optrykt efter den ældste Udgave af Aar 1506 og med anmærkninger oplyst af R. Nyerup. Kbh. 1828. 404 s.

  • Professor og Ridder Rasmus Nyerups Levnetslöb, beskrevet af ham selv. Efter hans død udgivet med tilhørende bilag af C. L. Ström. Kbh. 1829. 186 s.

Om Rasmus Nyerup:

  • F. Rønning: Fire fynske Bøndersønner. Litteraturhistoriske Levnedsskildringer af Rasmus Nyerup - Rasmus Rask - N. M. Petersen - Rasmus Nielsen. Kbh. 1919. 216 s.

  • Henrik Gabriel Porthan, Peter Frederik Suhm, Rasmus Nyerup. Breve 1787-1802. Udgivne af Torben Nielsen. Kbh. 1981. 47 s.

 


 

Tekster af Rasmus Nyerup:

Under forberedelse

 
 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg