Claus Eskildsen (1881-1947) -fra grænsen


Lærer og forfatter. Født 1881 i Feldstedskov i Feldsted sogn i Sønderjylland. I 1901 bestod han lærereksamenen i Egernførde, som han senere fulgte op med en mellemskolelærer- og rektoreksamen og en gymnastiklæreruddannelse i Berlin. To år efter præparandlærer ved Tønder Seminarium, fra 1909 seminarielærer.

Eskildsen voksede op i en dansksindet familie, men blev under sin uddannelse præget i tysk retning, hvilket han senere benævnte som sit livs vildfarelse. Sine oplevelser under første verdenskrig, hvor han deltog på tysk side som skriver ved regiment 266, har han skildret i bogen Østfront Vestfront, der overgår det meste af krigslitteraturen. Efter krigen vendte Eskildsen tilbage til familiens danske ståsted og blev, som det er blevet udtrykt, »en af Sønderjydernes bedste Mænd«. Ud over at deltage i grænsekampen gjorde han brug af sine pædagogiske evner ved forfattelsen af den i trediverne meget udbredte læsebog Ole Bole ABC, der var illustreret med tegninger af Storm P., ligesom han høstede anerkendelse for sine lærebøger i tysk for folkeskolen og psykologi for seminariet.

Eskildsen fik i 1922 en plads i styrelsen af det nystiftede Historisk Samfund for Sønderjylland, som han beholdt til sin død i 1947, og fra 1924 til 1947 redigerede han Sønderjysk Månedsskrift sammen med H. Lausten-Thomsen. Gennem årene skrev han et stort antal artikler og afhandlinger om fortrinsvis folkloristiske og lokalhistoriske emner, hvoraf en del blev trykt i Sønderjyske Årbøger. Han udgav en række festskrifter om sønderjyske byer og institutioner, bl.a. Tønder 1243-1943. Størst betydning fik dog værket Dansk Grænselære fra 1936, som udkom i et for den slags bøger meget stort oplag. Hovedformålet med bogen var at vise, at Sønderjylland var dansk folkegrund, hvilket Eskildsen gjorde ved hjælp af teorierne om blod og jord, som han dog hele tiden bevarede et kritisk forhold til; f.eks. understregede han gang på gang, at sindelaget og selvbestemmelsesretten var afgørende.

Eskildsen håbede på, at han gennem sin forskning kunne være med til at omvende de tysksindede sønderjyder. Grænselæren blev af mange opfattet som en skelsættende udgivelse, der fornyede kamplysten hos de dansksindede både nord og syd for grænsen og bekræftede sydslesvigerne i, at de om ikke andet havde ret til at kræve deres danske ståsted respekteret ud fra Det Tredje Riges egne grundsætninger. Eskildsen døde i 1947 midt i den forstærkede kamp for at genvinde den tabte del af Sønderjylland, en kamp der alle årene igennem forblev dybt præget af hans synspunkter. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 


 

Udgivelser:

 • Lidt om vort Hjem og vor Slægt. Familiebog for Familien Eskildsen fra Felstedskov. Tønder 1913.

 • Oles første Læsebog. (I samarbejde med Jørgen Hegelund, Jacob Løber og H.P.H. Novrup). København 1927.

 • Ole Bole ABC. Medarbejdere: Jørgen Hegelund, Jacob Løber og H.P.H. Novrup. København 1927.

 • Det første Skoleaar. København 1927.

 • Østfront Vestfront. København 1929. Erindringer fra første verdenskrig.

 • Ich spreche Deutsch. Deutsches Lese- und Übungsbuch für Anfänger. København 1932.

 • Psykologi til brug for Seminarier. Under Medvirken af Georg Christensen. København 1933.

 • Faglig tysk Læsebog for Seminarier. (I Samarbejde med Karl N. Bock). København 1935.

 • Dansk Grænselære. Udgivet af Grænseforeningen. København 1936.

 • Grænsebyen Rudbøl. Særtryk af Folkung, til brug for lejrskoler. 1936.

 • Schleswigs Boden und Volkstum. Entgegnung auf die Schriften 1. "Schleswig urdänisches Land?", 2. "Aber Herr Eskildsen!", 3. Von Volkstum und Namengebung in Schleswigschen", 4. "Gespräch über die dänische Grenzlehre". Tønder 1938.

 • Tønder Statsseminariums Historie 1788-1938. (I samarbejde med M. Bredsdorff og Tage Dam). Tønder 1938.

 • Den nationale Stilling 1939. Udgivet af Det Unge Grænseværn. 1939.

 • Die schleswigsche Grenzfrage in zeitgemäßer Beleuchtung. Ein Beitrag zur Frage: Volk und Minderheit. København 1939.

 • Studiekredsarbejde på Grundlag af "Dansk Grænselære". København 1939.

 • Ich lese Deutsch. Deutsches Lesebuch für dänische Schulen. København 1940.

 • Ordliste og grammatiske Øvelser til "Ich spreche Deutsch" og "Ich lese Deutsch". København 1940.

 • Den sønderjydske Befolknings Slægtsforbindelser. Sønderjydske Studier 2. København 1942.

 • Tønder 1243-1943. Udgivet i Anledning af Tønder Bys 700 Aars Jubilæum. Tønder 1943.

 • Sønderjydsk Tæppefabrik. A. R. Kjærby A/S, Højer. Udgivet i Anledning af Fabrikkens 25 Aars Jubilæum. Tønder 1944.

 • Skal Grænsen flyttes?. Tønder 1945.

 • Kortfattet dansk Grænselære. Udg. af Flensborg-Samfundet. København 1945.

 • Die Schleswigsche Frage. Udg. af Flensborg-Samfundet. København 1945.

 • Oplysning om Sydslesvig. Udg. af Slesvig-Ligaen (D.D.D.). 1946.

 • The south Slesvig Question. Translated into English by E. A. Sutton. København 1946.

 • Sydslesvig og det preussiske. Dannevirke Kredsens Flyveskrifter 2. Sorø 1946.

Om Claus Eskildsen:

 • Knud Madsen: Seminarielærer Claus Eskildsen 1881-1947. En bibliografi. Tønder 1988. (Fortegnelse over Eskildsens skrifter, artikler og biografiske artikler.)

 • Knud Fanø: Claus Eskildsen. Lærer ved seminariet i Tønder 1909-1946, i Svend Åge Karup, Jakob Rod og Gudmund Tybjerg (red.): 1788-1988. Tønder Statsseminarium. Et jubilæumsskrift, 1988, s. 207-219.

 • Peter Petersen: Claus Eskildsen, i Historisk årbog for Feldsted sogn, nr. 3, 1985. Udg. af Historisk forening for Felsted sogn, s. 57-78.

 • Harald Sørensen: Claus Eskildsens "Grænselære" og dens Betydning, i J. N. Gotthardsen og Gudmund Schütte (red.): Sydslesvigske Aarbøger II. Udg. af Dannevirke-Kredsen. 1948, s. 44-58.

 • Keld Rasmussen: Striden om Grænselæren. i Dansk Udsyn. Udg. af Foreningen "Askovs Lærlinge". 1939. 21. årg., s. 202-212.

 


 

Tekster af Claus Eskildsen:

Hvorledes bestemmes et folk? (1936)

Sydslesvigerne – sydgermanere eller nordboere? (1945)

 

 

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg