< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1700 - 1806

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

Grev Holstein-Ledreborg: Fra gengivelsen af middelalderfolkevisen Iver Axelsøn Thott (omkr. 1700)
Iver Brinck: Om det ædle danske sprogs stilling (1703)
Digt ved den danske hærs landgang i Skåne under Dannebrog (1709)
Tysk spottevers om danskernes nederlag til Stenbock ved Gadebusch - Pip, danske, pip (omkr. 1712)
Jørgen Sorterup: Om sin heltedigtning om de gamles kæmpemod (1716)
Jørgen Sorterup: Hyldest til danskernes erobring af Rygen - Al Danmark takker og priser sin Gud (1716)
Amtmand Gabel: Besværing over retstilstanden i Sønderjylland - dansk lov for danske undersåtter! (1727)
Ludvig Holberg: Om den danske nations art og egenskab (1729)
Christian Falster: Om modersmålets ret (1729)
Christian d.6: Valgsprog (1730)
Pastor Christoph Fischers klage over sin danske menighed i Hyrup, Nørre Angel efter et voldeligt overfald (omkr. 1730)
Frans Hansen Drejer: Satire over hjemvendt dansk lejesoldat (1731)
Ludvig Holberg: Om Niels Ebbesen - en for sit fædreland nidkær patriot (1732)
Sundevedske sognes krav til hertug Frederik af Lyksborg om dansk kirkesprog (1735)
Ambrosius Stub: Om Poul Vendelbo Løvenørn - en dansk helt med kærlighed for konge og fædreland (1740)
Jacob Langebek: Om sit virke for fædrelandet (1742)
Uddrag af Danske Magazin, første bind - Om fædrelandets historie, sprog og kundskaber (1745)
F. C. Eilschov, C. F. Wadskiær, J. Schielderup Sneedorff: Om det danske sprogs brug (1746)
Teaterdigt: Om fremmede i landet (1748)
Ambrosius Stub: Hyldestdigt ved kronprins Christian d.7.s fødsel - Herop vor glædskabs danske flag! (1749)
Fra Det kongelige danske selskab til fædrenelandets histories og sprogs forbedring (1748)
Ludvig Holberg: Om dronning Louises danske opdragelse af den lille kronprins Christian og hans søstre (1750)
Ambrosius Stub: Brev til kammerherre von Holstein - Sit fædreland til nytte (1756)
Ambrosius Stub: Digt til oberstløjtnant Leth - En skål for Danmarks ægte sønner (omkr. 1757)
Jens Schielderup Sneedorff: Om fædrelandet (1757)
Jens Schielderup Sneedorff: Patriotisk betænkning om det danske sprog (1760)
Jens Schielderup Sneedorff: Om tidens xenofili (1761)
J. Widewelt: Om national kunst (1762)
Ove Høgh-Guldberg: Om det danske sprog (1763)
Pastor Dyssel: Forsøg til en indenlandsrejse - Om det danske sprog i Sønderjylland (1763)
Erich Pontoppidan: Om den danske nations naturlige og moralske beskaffenhed (1763)
Christian d.7: Valgsprog (1766)
Anonymt digt til Christian d.7 - Ak, arme Danmark (1767)
Eiler Hagerup: Af Brev om kærlighed til fædrenelandet (1767)
Peter Frederik Suhm: Om trykkefrihed og det danske sprog (1770)
J. Widewelt: Om at indrette sig efter lands skik (1770)
Prøver af danske tanker og ord: Debat mellem dansk og tysk håndværker (1771)
"Degn fra Bornholm": Patriotiske tanker over fædrenelandet (1771)
Jacob Langebek: Digt om en national politik (1771)
Peter Frederik Suhm: En englænders tanker om de ledende danske kredses xenofili (1771)
Peder Als: Om fremmede (1771)
Johannes Ewald: Harlekin Patriot (1772)
Jacob Langebek: Om Juleaftens-fejden om livgardens opløsning (1772)
Peter Frederik Suhm: Opfordring til kongen (1772)
Kongelig sprogforordning af 13. Februar (1772)
Peter Frederik Suhm: Opmuntring til de danske og norske (1772)
Anonym: Glæde over sprogforordningerne (1772)
Peter Frederik Suhm: Om den nationale situation før og nu (1772)
Casper Peter Rothe: Om indførelsen af dansk kommandosprog i hæren (1773)
Ove Høgh-Guldberg: Om kongens pligter (1773)
Loven om indfødsretten (1776)
Emanuel Balling: Takkedigt i anledning af loven om indfødsretten (1776)
Af takkedigt i anledning af indfødsretten (1776)
Hans Holck: Om byernes fejring af loven om indfødsretten (1776)
Christian Michael Rottbøll: Tale om indfødsretten (1776)
Ove Malling: Kærlighed til fædrelandet (1777)
Johannes Ewald: Fra Fiskerne (1779)
Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen mast (1779)
Johannes Ewald: Om sin digtekunst (1780)
Johan Herman Wessel: Om danskerne (1783)
Knud Lyhne Rahbek: Drikkevise (1790)
Jens Baggesen: På grænsen af Holsten (1790)
Werner H. F. Abrahamson: af Rettesnor for sæderne, efter tidernes lejlighed (1790)
Werner H. F. Abrahamson: Om tyskeriet (1790)
Jens Baggesen: Om sprogets vigtighed (1791)
Thomas Thaarup: Indskriften på frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse (1792)
Jacob Nicolai Wilse: Om nationalfølelsen 1776 (1792)
Johann Clemens Tode: af Oldtidens berømmelse (1792)
P. A. Heiberg: Sprog-granskning
P. A. Heiberg: af Min politiske omvendelse - Hymne til folkevennen (1796)
Matthias Claudius: Urians fremstilling af den nye oplysning eller Urian og danskerne (1797)
Jens A. Baggesen: Til mit fædreland (1797)
Smædevise: O, Nelson med dit, øje (1801)
Adam Oehlenschläger: Om slaget på Reden 1801 (1802)
Werner Abrahamson: Om tyskeriet i midten af 1700-tallet (1805)
Adam Oehlenschläger: Om Johannes Ewald - Gipsbilledet (1805)
Adam Oehlenschläger: Hjemve (1805)

 

Illustrationer:

Øverst: Linjeskibet "Indfødsretten" ved Kap det Gode Håb af T. E. Lønning (1781)

Nederst: Slaget på Reden 2. april 1801, samtidigt billede af ukendt maler

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg