Jakob Langebek

(1710-1775)

Historiker og udgiver. Involveret i en lang række videnskabelige udgivelser. Udgav 1737-39 Dänische Bibliothek. 1748 gehejmearkivar. Udarbejdede det såkaldte Diplomatarium Langebekianum, med afskrifter fra originale aktstykker indhentet under flere inden- og udenlandske rejser. Var initiativtager til det historiske tidsskrift med samling af kildeskrifter Danske Magazin (1745-53 i seks halvbind). Tidsskriftet blev udgivet af Det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, som Langebek havde stiftet 1745. Langebek publicerede endvidere fra 1772 Sciptores Rerum Danicarum Medii Ævi, kildesamlinger til dansk middelalderhistorie. Værket blev færdiggjort af P. F. Suhm. Langebeks samlinger er grundlaget for det håndskrevne diplomatarium i Rigsarkivet. Han udgav endvidere en række anonyme digte under Struensee-regimet (samlet udgave 1772). Langebek var i sin interesse for fædrelandets fortid og i sit virke dybt præget af pligtfølelse overfor nation og folk og kom til at spille en stor rolle i 1700-tallets dyrkelse og udforskning af fædrelandets historie, sprog og kultur.

 


Tekster af Jakob Langebek:

Jacob Langebek: Om sit virke for fædrelandet (1742)
Uddrag af Danske Magazin, første bind - Om fædrelandets historie, sprog og kundskaber (1745)
Jacob Langebek: Digt om en national politik (1771)
Jacob Langebek: Om Juleaftens-fejden om livgardens opløsning (1772)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg