Eva Wigström (1832-1901) - Fra det skånske folkeliv


Forfatter og folkemindesamler. Født i Råge Hørsted by i Asmundtorp sogn, Rønnebjerg herred, Skåne, som datter af gårdejer Pål Nilsson og Pernilla Jönsdotter. Faderen, der var en velhavende og kyndig mand, sørgede for, at børnene fik en bedre uddannelse, end det på den tid var almindeligt hos almuen. I 1855 giftede hun sig med fanejunker Claes August Wigström, der var leder af Ramløse Brønd, og i 1870'erne slog familien sig ned i Helsingborg, hvor Claes August ledede en bogholderiskole, mens Eva sammen med en af sine døtre drev pigeskole.

Eva Wigström havde tidligt fået øjnene op for N. F. S. Grundtvigs højskoletanker, og i 1873 medvirkede hun til oprettelsen af en kvindelig folkehøjskole ved Hälsan i Helsingborg. Hun deltog også i et lærermøde på Askov Højskole sammen med blandt andre H. F. Feilberg og Fr. L. Grundtvig, der gjorde hende overbevist om, at hun måtte gøre sit for at "rädda fädernaarvet" i form af Skånes store skat af folkedigtning, folketro og folkesæd, som hun havde et nært kendskab til fra barndommen. Hun begyndte at indsamle folkeminder blandt almuen, ligesom hun offentliggjorde et opråb i samtlige skånske aviser, der opfordrede folk til at yde hende bistand. Ferierne gik med at vandre Skåne og Blekinge tyndt i jagten på gode optegnelser. Sine oplevelser fra disse ture har hun skildret i bogen Vandringar i Skåne och Blekinge för samlande af svensk folkdiktning (1887).

Den første samling Folkdiktning udkom 1880 i København og blev betalt Fr. L. Grundtvig, mens Svend Grundtvig skrev forordet. Sidstnævnte udtrykte sin overraskelse "ved at erfare, hvor rigt Skåne endnu er på gammel folkelig overlevering", en rigdom som få indtil da havde skønnet på. Efter udgivelsen af sit første værk fik Wigström støtte af Artur Hazelius og den svenske konge, så anden samling kunne trykkes i Göteborg i 1881. Siden optoges en samling Sagor och äventyr og et større bind Folktro och sägner i Svenska landsmålen 1884 og 1898-1914. Ældre forskere var dog utilfredse med hendes arbejder, da hun efter dansk fremgangsmåde optrykte folkeminderne ganske ubearbejdede.

Eva Wigström var en flittig skribent ved siden af folkemindearbejdet. I 1860'erne leverede hun små viser og fortællinger til børnebladet Linnéa, og senere udgav hun børne- og ungdomsavisen Hvitsippan, der udkom hver fjortende dag. I 1890'erne behandlede hun sociale og pædagogiske spørgsmål i avisen Idun. Mest kendt blev hun som skønlitterær forfatterinde under navneskjulet "Ave". Hendes store indsats for at bevare Skånes gamle kulturminder bar rige frugter og har sikret hende en hæderfuld plads i folkemindeforskningens historie. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

 


 

Udgivelser (udvalgte):

 • Skånska visor, sagor och sägner. Lund 1880. 72 s.

 • Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor. Samlad och uptecknad i Skåne. Kbn. 1880. 314 s.

 • Folkdiktning. Samlad och upptecknad i Skåne. 1880-81. I-II. I: samlingen: visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor. II: Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok.

 • Sagor ock äfventyr upptecknade i Skåne. Nyare Bidrag t. K. om de sv. Landsmålen. V. 1. 1884. 144 s.

 • Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk folkdiktning. Stockholm 1887. 82 s.

 • Allmogeseder i Rönnebergs Härad i Skåne på 1840-talet. Stockholm. 1891. 92 s.

 • Kardegille. Skånska byhistorier. Stockholm. 1894. 84 s.

 • För "fyrtio", nu sjuttio år sedan. Taflor ur skånska folklifvet. 1900. 185 s.

 • Byhistorier och skämtsagner. 6 saml. (2 Vol.). 1909-10. 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 124 s.

 • Folktro och sägner, upptecknade i Skåne. 1914. 176 s.

 • Folktro och sägner från skilda landskap. Svenska sagor och sägner XI. Utgivna av Aina Stenklo. Uppsala 1952. 230 s.

 • Sagor och äventyr upptecknade i Skåne. Malmø 1954. 101 s.

 • Fågeln med guldskrinet. Folksagor samlade och upptecknade i Skåne. Utg. av Nils-Arvid Bringéus. Højenæs/Vigen. 1985. 282 s.

Om Eva Wigström:

 • Eva Wigström (Ave) 1832-1901. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 8, 4. Stockholm. 1914. 44 s.

 


 

Tekster af Eva Wigström:

Om skåningernes kærlighed til Danmark (1881)

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg