H. F. Feilberg (1831-1921) - Fra det danske bondeliv

Folkemindeforsker og sprogmand. Barndomsopholdet i Ribeegnen gav ham det indgående kendskab til almuens liv, der siden blev udgangspunktet for hans videnskabelige gransken. Hans kendskab til det sønderjyske folkeliv uddybedes, da han i 1856 kom til Store Solt i Angel som hjælpepræst til sognepræst Eiler Hagerup, forfatteren til Om det danske Sprog i Angel. Under omgangen med Hagerup og K. J. Lyngby fik han rettet sin opmærksomhed imod folkemålet. Som sognepræst i Flensborg-egnen (Valsbøl fra 1859, Store Vi 1862-63) udarbejdede han sin første skildring af folkelivet, Fra Heden (1863), der ligesom flere af hans øvrige arbejder oprindelig kun var en tidsskriftsartikel. Efter den prøjsiske besættelse af Sønderjylland fik hans tysksindede sognebørn ham afsat. De følgende år af hans liv var præget af stor forstyrrelse, indtil han i 1869 fik præstekald i Brørup og 1876 i Darum i den egn, som han fra barnsben var fortrolig med. Her helligede han sig det videnskabelige arbejde.

I 1887 skrev han den første seddel til en Ordbog over jyske Almuesmaal, og snart voksede sedlerne til tusinder og hundredtusinder omfattende almuens ord, udtryk og vendinger og dertil righoldige oplysninger om folketro og folkeskik, således at det færdige værk (4. bind 1887-1914) er et skatkammer af sproglig og folkloristisk viden. To år efter kom Dansk Bondeliv navnlig i Vestjylland (anden del 1913), der er blevet betegnet som "den bedste almueskildring, som eksisterer på noget sprog." I 1892 bosatte Feilberg sig på Askov Højskole efter at have taget sin afsked. I de følgende år fremlagde han udbyttet af sine grundige studier af folkeminderne i en lang række artikler og afhandlinger i bl.a. Aarbog for dansk Kulturhistorie, Dania og flere udenlandske tidsskrifter. Af værker fra disse år må nævnes Jul (I-II, 1904), Bjærgtagen (1910), Sjæletro (1914), Skabelsessagn og Flodsagn (1915) og Nissens Historie (1919). Hovedværket forbliver dog den jyske ordbog, hvortil Feilberg vedblev med at samle materiale gennem hele livet.

Metodisk var Feilberg påvirket af den darwinistisk prægede, internationalt orienterede engelske forskerskole, hvis tanker han dog aldrig fulgte slavisk. I sine værker udviste han stor fortrolighed med almuens tankegang og en fin iagttagelsesevne. Hans viden om danske og udenlandske folkeminder var enorm og kom ofte hans medforskere til gode. I 1904 var Feilberg medstifter af Dansk Folkemindesamling, hvor hans betydelige samlinger nu befinder sig som en af grundpillerne. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

Læs endvidere:

Axel Olrik og Hans Ellekilde: H. F. Feilberg og Folkeminderne

 

 


 

Udgivelser (udvalgte):

 • Fra Heden. Uddrag af en Afhandling i Slesvigske Provinsialefterretninger. Haderslev. 1863. 155 s.

 • Småprøver af forskellige jyske landskabsmål med lydskrift. Kbh. 1881. 12 s.

 • Fra Vester-Jylland. Et Kulturbillede. Særtryk af "Fra alle Lande". Kbh. 1882. 148s.

 • Plan for en ordbog over jysk folkemål. Særtryk af Nordisk Tidsskrift for Filologi VI. Kbh. 1882. 22s.

 • Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmaal. I-IV. Kbh. 1886-1914.

 • Dansk bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes navnlig i Vestjylland. Kbh. 1889. 394 s. (2. del 1913)

 • Drager, Lindorme, Slanger i Folkets Tro. Særtryk af "Naturen og Mennesket" Marts-April Heftet 1894. Kbh. 1894.

 • Erindringer fra et dansk Præsteliv i Mellemslesvig. Særtryk af Sønderjyske Aarbøger VII. 1-44. Flensborg. 1895. 44 s.

 • En Kaargild. En Samling Fortællinger, Æventyr, Remser i jydske Folkemaal. Århus. 1897. 89 s. (2. forøgede udgave 1923).

 • Barndomsliv i Vesteregnen. Særtryk af Sønderjyske Aarbøger VIII. 165-216. 1897. 50 s.

 • Den fattige Mands Snaps. Særtryk af Dania. 1898-99. 97 s.

 • Jul. I-II. I: Allesjælestiden. Hedensk, kristen Julefest. II: Julemørkets Løndom, Juletro, Juleskik. Kbh. 1904. 363 + 393 s.

 • Bro-brille-legen. En sammenlignende studie. Særtryk af Svenska Landsmålen XII. 4. Stockholm 1905. 98 s.

 • Bjærgtagen. Studie over en Gruppe Træk fra nordisk Alfetro. Danmarks Folkeminder Nr. 5. Kbh. 1910. 126 s.

 • De derovre. En række breve fra Canada [fra Ditlev Frederiksens familie]. Kbh. 1912. 128 s.

 • Sjæletro. Danmarks Folkeminder Nr. 10. Kbh. 1914. 218 s.

 • Skabelsessagn og Flodsagn med særligt Hensyn til Gamle Testamentes Fortællinger. Kbh. 1915. 178 s.

 • En række breve fra Canada. I-II. I.: De derovre. II.: Hjemliv på prærien. Kbh. 1912-1917. 128 + 298 s. (Revideret udgave 1927).

 • Nissens historie. Danmarks Folkeminder Nr. 18. Kbh. & Kolding. 1918. 112 s.

 • Darum. Billeder fra marsken mellem Esbjerg og Ribe. Kbh. 1934. 8 s.

 • Folklore indeks. Ved Gustav Henningsen. Åbo. 1992. 83. mikrokort.

Om H. F. Feilberg:

 • Axel Olrik og Hans Ellekilde: H. F. Feilberg og folkeminderne. Dansk Udsyn 1921. 1. aargang 3 hefte. Med fortegnelse over Feilbergs artikler & arbejder.

 • Marius Kristensen: H. F. Feilberg. Hans liv og gærning. Kbh. 1923. 82 s.

 


 

Tekster af H. F. Freiberg:

Under forberedelse

 
 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg